Bok om konflikthantering i utbildning

Jag har medverkat med ett kapitel om NVC i en bok som heter: Konflikthantering i professionellt lärarskap. Här kan du läsa om innehållet från bokens baksida. Boken finns att köpa på Gleerups förlag.

Konflikter är en naturlig del av skolans vardag – att möta och hantera konflikter kräver däremot specifik kunskap och träning. Om det sociala samspelet i en konflikt hanteras väl kan konflikten vara ett tillfälle att träna sig i att uttrycka sina egna tankar, diskutera olika uppfattningar och tolkningar, reflektera över sitt eget och andras deltagande samt att tänka igenom samspelets förlopp.

Forskningen visar också att när lärare får kunskap om konflikthantering behöver de inte ägna lika mycket tid åt att hantera konflikter och till disciplinering. Det innebär i sin tur att tiden för lärande ökar. Hur ska då en lärare hantera de konflikter som uppstår i skolan så att de kan bli goda lärandetillfällen?

Konflikthantering i professionellt lärarskap innehåller såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap och kan ses som en orientering i kunskapsfältet. Författarna utgår ifrån förhållningssätt som stämmer väl överens med den dialektiska kunskapssyn och värdesystem som finns inskrivet i skolans uppdrag.

Boken riktar sig framför allt till lärarstudenter och lärarutbildare samt till yrkesverksamma lärare på olika nivåer, till fritidspedagoger och skolledare.

Samtliga medverkande författare arbetar dagligen med konflikthantering, teoretiskt och/eller praktiskt. Medverkande i boken är Ilse Hakvoort, Birgitta Friberg, Marianne Göthlin, Towe Widstrand, Pat Patfoort och Arja Kostiainen.

Redaktörer för boken är Ilse Hakvoort, universitetslektor i pedagogik, verksam vid Göteborgs universitet, och Birgitta Friberg, konsult och adjunkt, verksam vid Yrkeshögskolan, Göteborg.

Pedagogik mellan Dialog och Monolog

Min vän och kollega Niclas Rönnström, som jag ofta refererar till och ständigt lär mig nytt av, har skrivit den här artikeln som känns viktig och aktuell. Niclas är forskare på Pedagogiska instutitionen vid Stockholm Universitet och intresserar sig särskilt för kommunikation, demokrati och ledarskap i skola och utbildning.

Så här beskriver Niclas i artikeln vad den handlar om:

I den första delen (1) redogör jag huvudsakligen för Baumans förståelse av Förintelsen som ett olyckligt möte mellan ordinära kännetecken hos moderna samhällen, i (2) diskuterar jag kommunikationens konstitutiva roller och sociala funktioner i relation till Baumans analys, i (3) klargör jag distinktionen mellan dialogisk och monologisk kommunikation som en väsentlig distinktion i relation till de problematiska drag hos moderna samhällen som Bauman och andra har identifierat. Vidare, i (4) visar jag hur begrepp om systematiskt störd kommunikation kan vara till hjälp för att identifiera när makt och orättvisa sociala förhållanden stör dialogiska villkor och, till sist, i (5) diskuterar jag vad som kan känneteckna en dialogisk pedagogisk kommunikation för demokrati, lärande och ansvar och mot en ensidig mål-medelrationell utveckling som riskerar att urholka pedagogisk praktik på moral och demokrati.

 

 

Nonviolent Education in preschools

Nonviolent Education in preschools

first results of an international study

„Violence-prevention in preschools“ might sound a bit tough in the context of young children. The term “Peace-education” has a softer touch but sounds maybe less effective. Both terms pursue in this context the same aim: to show and teach children “life skills”, how to solve conflicts in a constructive way  – may it be by strengthen children’s self-esteem, teaching them to realize and name their emotions and feelings and to recognize them also by other persons, teach children special technics or by being a role-model in difficult situations. “Nonviolent Education” to use another term, is the goal of this international Daphne Project.

Recent studies show that a big part of “special behaviour” has its roots in early childhood experiences. The earlier intervention begins, the bigger are the chances that intervention is helpful. One of the first institutions, which children attend in their early years is the preschool. This is why preschools can play an important role in preventional work. Especially on the level of primary school exist already a lot of different programs for violent prevention, but until now, violence-prevention has no fix place in preschool-curricula or in the education of preschool-teachers.

The aim to compare the policies and needs concerning peace-education in different European countries led to the international Daphne-Project, funded by the European Commission and coordinated by IFOR (International Fellowship of Reconciliation) and the German “Förderverein Kinder, Jugend und Kultur Grenzach-Whylen e.V”.

Six European countries take part in this project: Belgium, Germany, Italy, Norway, Poland and Sweden. In each country worked one or two preschools together with a research-institution. The first phase contained an explorative pilot study[1]. The research – based on literature-analysis, interviews, observations and questionnaires – focus on three different levels:

–          Educational System: which laws, curricula, programs or studies exists concerning non-violent education?

–          Institution: how do the teachers work in a preschool, which needs do they have, what help do they get, etc?

–          Children: how do children react in conflict situations?

The comparison of the results from the different European countries showed a lot of differences. The significance and attendance of preschools already in early ages is bigger in the Nordic countries Norway and Sweden as in the other four countries. In Poland are preschools not very common and the institutional education begins for a lot of children with the start of the primary school. Big differences were also seen in the group-size and the number of children for one educator. While in Sweden one educator comes to 5-6 children, in Belgium or Italy one educator is responsible for a group of 25 children. In these countries exist therefore more daily routines and structures while in Sweden the children have more possibilities to decide how they would like to spend their time.

Beside the differences were also common results found. In all six countries plays peace education a minor role in the curricula of the preschools nor is it a fix part in the education of preschool educators. That non-violent education is a subject in the daily work of a preschool is mostly dependent on the interests of the staff.

Even if the Swedish educational system on preschool level is more advanced compared to other European countries, there are still “gaps” visible when it comes to violent prevention. Especially a fix place in the education of preschool teachers for subjects concerning conflict solving is still open. Such courses could provide educators more knowledge to handle conflict situations in their daily working live so that they could help children in difficult situation to handle conflicts on different levels.

Based on the results from this pilot study the Daphne project intends in a next step to create and test an international program, which focuses on all the important levels: the Institution with its supportive national/local structures and laws, the educators and their education, the children themselves and as a fourth group the parents. As shown in the results and evaluation of already existing programs it is important to include all the different actors and levels in such a program. And a program, which includes all four levels, is at the moment non-existing on the educational map in European countries.

The comparison between Belgium, Germany, Italy, Norway, Poland and Sweden helps not only to see the differences and common problems but also to see the own situation in a new light. And it shows ways to go on in a hopefully successful work concerning peace education.

Susanne Gugger


[1] Due to financial and temporal restrictions, are the results of each country not representative for the whole country, but can give an impression of the situations in the different partner countries.

Kan Nonviolent Communication tillföra något till den svenska skolan?

Från skolvärlden får vi ständigt rapporter om mobbing, kränkningar, våld, hot, skolk, stress, mål som inte uppfylls Många med mig oroar sig för utvecklingen när det gäller ungas språkbruk och värderingar. Detta trots att vi i svensk skola länge har haft ambitionen att ha barnens behov i centrum och en uttalad intention att samverka i arbetslag, mellan olika yrkeskategorier och över stadier för att skapa en bra lärandemiljö. Rapporterna visar att vi har mycket att göra för att skolan ska vara den trygga och inspirerande arbetsplats som vi önskar.
Läs hela texten NVC i skolan

International project on kindergartens

Nonviolent Education is the goal of an ongoing international project – “Sustainable Approaches to Peace Education & Violence Prevention in Kindergartens (2007-2010)”

Peace education and sustainable approaches to conflict resolution in kindergartens.” .
The first phase with the aim to compare the policies and needs concerning peace-education in preschools in different European countries has been done.
Six European countries take part in this project: Belgium, Germany, Italy, Norway, Poland and Sweden. In each country worked one or two preschools together with a research-institution. The first phase contained an explorative pilot study. The research – based on literature-analysis, interviews, observations and questionnaires is completed and you can read more about the continuation of the project at www.nv-e.org.

From Sweden the Univercity of Halmstad, Ängbybarnens preschools in Bromma and Marianne Göthlin from the Swedish NVC Association (representing the practice of Nonviolent Communication, NVC, as one of approaches and methods that could support this area of education) take part in the project. Ängbybarnens preschools have been implementing NVC for some years and recently received the Stockholm City Council recognition award for quality work in their preschools. Read more about the work that lead to the award here: http://www.angbybarnensforskolor.se/uploads/main.html