Pedagogik mellan Dialog och Monolog

Min vän och kollega Niclas Rönnström, som jag ofta refererar till och ständigt lär mig nytt av, har skrivit den här artikeln som känns viktig och aktuell. Niclas är forskare på Pedagogiska instutitionen vid Stockholm Universitet och intresserar sig särskilt för kommunikation, demokrati och ledarskap i skola och utbildning.

Så här beskriver Niclas i artikeln vad den handlar om:

I den första delen (1) redogör jag huvudsakligen för Baumans förståelse av Förintelsen som ett olyckligt möte mellan ordinära kännetecken hos moderna samhällen, i (2) diskuterar jag kommunikationens konstitutiva roller och sociala funktioner i relation till Baumans analys, i (3) klargör jag distinktionen mellan dialogisk och monologisk kommunikation som en väsentlig distinktion i relation till de problematiska drag hos moderna samhällen som Bauman och andra har identifierat. Vidare, i (4) visar jag hur begrepp om systematiskt störd kommunikation kan vara till hjälp för att identifiera när makt och orättvisa sociala förhållanden stör dialogiska villkor och, till sist, i (5) diskuterar jag vad som kan känneteckna en dialogisk pedagogisk kommunikation för demokrati, lärande och ansvar och mot en ensidig mål-medelrationell utveckling som riskerar att urholka pedagogisk praktik på moral och demokrati.